ஓம் சிவமயம்

சுவாமி விபுலாநந்தர்

Swami Vipulanandar

(1892 - 1947)

Vipulananda Adigal

Vipulananda Adigal

"வெள்ளைநிற மல்லிகையோ?

வேறெந்த மாமலரோ?

வள்ளல் அடியிணைக்கு

வாய்த்த மலரெதுவோ?

வெள்ளைநிறப் பூவுமல்ல!

வேறெந்த மலருமல்ல!

உள்ளக் கமலமடி

உத்தமனார் வேண்டுவது!"